• Artykuł w Gazecie Prawnej.

 • Elektroniczny Sąd Arbitrażowy nawiązuje współpracę z przedsiębiorcami zagranicznymi, obecnie z terenu Czech, w celu ułatwienia rozpoznawania sporów transgranicznych w arbitrażu międzynarodowym. Arbitraż gospodarczy jest popularną formą rozwiązywania konfliktów w Republice Czeskiej, w związku z czym liczymy na obopólne korzyści z transferem doświadczeń.

22014-09-01 12014-10-03
1
2
3
4
jedna minuta na wprowadzenie do umowy zapisu na sąd polubowny
dwa "kliknięcia" potrzebne do złożenia pozwu
trzy procent prowizji od wartości przedmiotu sporu
cztery tygodnie - maksymalny czas oczekiwania na wyrok

Elektroniczny Sąd Arbitrażowy działający przy ESA24 sp. z o. o., zwany dalej ESA, jest pierwszym elektronicznym sądem arbitrażowym w Polsce. To nowoczesna i innowacyjna instytucja służąca do rozstrzygania sporów prawnych w sprawach cywilnych (głównie gospodarczych). Jest alternatywą dla kosztownego i czasochłonnego sądownictwa powszechnego.

Arbitraż, czyli sądownictwo polubowne, jest przewidzianą w prawie polskim alternatywą wobec sądownictwa powszechnego. Postępowanie arbitrażowe jest jednoinstancyjne, co oznacza, że od wyroku Sądu Arbitrażowego nie przysługuje odwołanie.

Wyroki Elektronicznego Sądu Arbitrażowego (ESA) korzystają z przywileju realizacji na drodze egzekucji komorniczej na równi z wyrokami sądów powszechnych, po zaopatrzeniu w klazulę wykonalności.

ESA jest jedynym działającym w Polsce arbitrażowym sądem elektronicznym o tak szerokim spektrum działania. ESA stanowi istotną innowację w polskim sądownictwie arbitrażowym oraz praktyce obrotu gospodarczego. ESA wykorzystuje komunikację elektroniczną, w celu dostosowania formy dochodzenia roszczeń do współczesnych wymogów i oczekiwań przedsiębiorców.

Arbitrami, czyli sędziami ESA, są prawnicy posiadający doświadczenie i praktykę w konkretnych dziedzinach prawa.

Ścieżka
1
arbitrażu
Zapis na sąd polubowny
 • Warunkiem poddania sporu pod rozstrzygnięcie ESA, jest zawarcie odpowiedniego porozumienia na piśmie, zwanego zapisem na sąd polubowny.

  Do pobrania:

  Umowa agencyjna

  Umowa dealerska

  Umowa najmu nieruchomości

  Umowa najmu ruchomości

  Umowa o świadczenie usług

  Umowa pożyczki

  Umowa sprzedaży

  Umowa sprzedaży na raty

  Umowa użyczenia

 • Zapis na sąd polubowny - klauzula arbitrażowa (postanowienie) dla nowo zawieranych umów. Zapis ten możesz umieścić w postanowieniach końcowych nowo zawieranych umów:

  Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy strony zgodnie poddają pod rozstrzygnięcie Elektronicznego Sądu Arbitrażowego przy ESA24 Sp. z o.o. (nr KRS 0000411651), stosownie do Regulaminu tegoż Sądu obowiązującego w dniu złożenia pozwu.
 • Mając na celu przyspieszenie pozyskania klauzuli wykonalności, można zastosować dodatkowy zapis ze wskazaniem sądu powszechnego stwierdzającego wykonalność wyroku ESA:

  Strony wskazują jako Sąd właściwy dla nadania klauzuli wykonalności wyrokowi Elektronicznego Sądu Arbitrażowego, sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby bądź miejsca zamieszkania dłużnika albo ze względu na siedzibę ESA24 Sp. z o.o. (nr KRS 0000411651)
 • - Porozumienie arbitrażowe -

  Wskazanie w zawartej już umowie Sądu powszechnego (np.: "...wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla zamawiającego...") nie stoi na przeszkodzie zawarciu porozumienia arbitrażowego. W odniesieniu do zawartych już umów możesz zawrzeć porozumienie arbitrażowe, które również pozwoli na poddanie wynikłych z nich sporów rozstrzygnięciu ESA:

  Wszelkie spory wynikłe z umowy/umów:
  a. zawartej w dniu.…................... nr..................
  lub
  b. stwierdzonej fakturą VAT/rachunkiem z dnia............................ nr....................
  strony zgodnie poddają pod rozstrzygnięcie Elektronicznego Sądu Arbitrażowego przy ESA24 Sp. z o.o. (nr KRS 0000411651), stosownie do Regulaminu tegoż Sądu obowiązującego w dniu złożenia pozwu.
4 3 2 1

Ścieżka arbitrażu

2Schemat postępowania przed ESA 1
 • Jeżeli korzystasz z elektronicznego formularza, opłata zostanie automatycznie naliczona i pobrana.

  Cennik opłat podstawowych
  Taryfa opłat Wartość
  Opłata stała 300 zł + VAT
  Prowizja od wartości przedmiotu sporu 3% + VAT

  Opłat za czynności sądu można dokonywać na konto ESA24 Sp. z o.o. Ustroń ul. 9 Listopada 20 nr 41 1050 1403 1000 0023 6228 6367.

  Dla stałych klientów istnieje możliwość negocjowania stawek opłat sądowych.

  W przypadku wygrania procesu ESA zasądza zwrot kosztów postępowania od strony przeciwnej.

  Pobierz cennik w formacie pdf.

 • Cennik opcji dodatkowych (wyłącznie na wniosek)
  Taryfa opłat Wartość
  Koszt rozprawy w siedzibie Sądu Arbitrażowego 1 000 zł + VAT
  Koszt rozprawy poza siedzibą Sądu Arbitrażowego 2 000 zł + VAT
  Koszt zabezpieczenia powództwa 50% opłaty stałej i prowizji
  Koszt wezwania świadka 150 zł + VAT
  Koszt powołania biegłego - opłata wstępna (uwaga: ostateczny koszt powołania biegłego - § 7 ust. 3 Regulaminu) 1 000 zł + VAT
  Koszt dokonania oględzin (uwaga: ostateczny koszt dokonania oględzin - § 7 ust. 3 Regulaminu) 1 000 zł + VAT
  Koszt sprowadzenia dokumentu - opłata zryczałtowana 300 zł + VAT powiększone
  o 6 zł + VAT za każdą stronę dokumentu

2Cennik opcji dodatkowych 1Cennik opłat podstawowych
Ścieżka
4
arbitrażu
Zapada wyrok
 • Wyroki Elektronicznego Sądu Arbitrażowego (ESA) korzystają z przywileju realizacji na drodze egzekucji komorniczej na równi z wyrokami sądów powszechnych, po zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności.

 • Klauzulę wykonalności nadaje sąd powszechny w terminie trzech dni od złożenia wniosku przez stronę.

2 1
 • Ewa Lanc - adwokat

  Specjalizacja: prawo cywilne.

  Od 2011 roku prowadzi własną kancelarię. Wcześniej związana była z dwoma kancelariami radcowskimi i adwokackimi w Cieszynie i Bielsku-Białej. Do każdego problemu podchodzi z entuzjazmem i wrodzoną energią.

  Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

 • Kinga Osak - radca prawny

  Specjalizacja: prawo cywilne, prawo zamówień publicznych, prawo handlowe i gospodarcze

  W swojej praktyce doradza m.in. podmiotom z sektora administracji publicznej, spółek i organizacji non-profit. Posiada także doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców działających w Republice Czeskiej.

  Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

 • Ewa Rytek - radca prawny

  Specjalizacja: prawo gospodarcze

  Od 2011 roku prowadzi własną kancelarię. Wcześniej zdobywała doświadczenie w Kancelarii Radcy Prawnego w Cieszynie. W swojej praktyce zajmuje się przede wszystkim obsługą podmiotów gospodarczych. Niezwykle ceni tajemnicę zawodową, a dzięki asertywności potrafi w rzeczowy sposób rozwiązywać problemy stron będących w sporze.

  Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

 • Marcin Bucki - radca prawny

  Specjalizacja: prawo nieruchomości, prawo medyczne, prawo gospodarcze, zamówienia publiczne, prawo wodne

  W swojej praktyce zajmuje się przede wszystkim doradztwem prawnym dla przedsiębiorców. Łączy wiedzę i doświadczenie prawnicze z biegłą znajomością zagadnień dotyczących rynku nieruchomości.

  Jest doktorantem w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Śląskiego.

 • Piotr Buława - adwokat, usazený evropský advokát

  Specjalizacja: prawo gospodarcze, prawo finansowe, prawo IT

  Prowadzi kancelarię adwokacką w Polsce oraz w Czechach. Doświadczenie zdobywał w renomowanych kancelariach w Polsce oraz za granicą, m.in. jako pełnomocnik przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

  Jest doktorantem w Katedrze Prawa Finansowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 • Maciej Niwiński - radca prawny

  Specjalizacja: prawo cywilne (w szczególności dot. zobowiązań), prawo handlowe, prawo wekslowe.

  Z zamiłowania cywilista, administratywista z konieczności - posiada doświadczenie w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów sfery samorządowej. Od 2008 roku prowadzi własną kancelarię, w ramach której zajmuje się jednak przede wszystkim obsługą prawną przedsiębiorców. Każdy problem stara się analizować na wielu płaszczyznach, by móc dzięki temu odkryć nieszablonowe rozwiązania. Prywatnie entuzjasta nowych technologii, w tym systemu Gentoo Linux.

  Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Kontakt

Elektroniczny Sąd Arbitrażowy nie wymaga Państwa fizycznej obecności w naszym biurze. Nie ważne czy miejscem Państwa działalności jest Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk czy też każde inne miasto w Polsce. Teraz mogą Państwo rozstrzygnąć swój spór na odległość, w dodatku taniej i szybciej.

ELEKTRONICZNY SĄD ARBITRAŻOWY
PRZY ESA24 SP. Z O.O.

43-450 USTROŃ
UL.9 LISTOPADA 20

KRS 0000411651
NIP 548-265-87-68
REGON 242858451

telefon: 33 486 33 41
e-mail w sprawach technicznych: pomoc@esa24.pl
e-mail w innych sprawach: sekretariat@esa24.pl

Regulamin

Joanna Kotarska - Prezes Zarządu

Radca prawny, doradca podatkowy

Specjalizacja: obsługa spółek i podmiotów gospodarczych

Dzięki ponad 18-letniemu doświadczeniu zawodowemu i znajomości zagadnień podatkowych, potrafi spojrzeć na problemy prawne z wielu stron. Reprezentuje klientów m.in. przed sądem arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Bardzo dobra organizacja pracy i doświadczenie w zarządzaniu pozwalają jej na skuteczne prowadzenie spółki ESA24.

Ukończyła studia z zakresu prawa i administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.